خدمات پس از فروش

اهداف خدمات پس از فروش شرکت گرماسان که به عنوان یک خدمت ویژه در راستای رضایت مشتریان انجام می شود، به شرح ذیل می باشد: کارشناسی قبل از فروش
کارشناسی قبل از نصب
نصب رایگان
راه اندازی رایگان
آموزش رایگان
خدمات در دوران ۳ ساله گارانتی
خدمات در دوران پس از گارانتی
پشتوانه خدمات و تامین قطعات به مدت ۱۵ سال از تاریخ نصب
ارتباط مستمر و دایمی با مصرف کنندگان (پس از ارائه خدمات از طرف شرکت) و دریافت نقطه نظرات مصرف کنندگان
بازرسی ادواری